Informácie

SEZ PLASET s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy IČO: 31 654 754

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, zákazníkov) v informačných systémoch prevádzkovateľa na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia . Jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, zákazníkov) v informačných systémoch prevádzkovateľa na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia .

Jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch si môžu uplatniť tieto práva :
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz - „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitosti v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte , pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Spoločnosť SEZ PLASET s.r.o., Hornádska 1, 053 42 Krompachy prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a pod. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Upozornenie : z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov na uzavretie zmluvy, môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali : Kontaktné údaje : Oddelenie personalistiky a miezd, tel. číslo : +421 53 4189 121 Mail: personalistika@sez-krompachy.sk


Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

1. PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinnosti zamestnávateľa  súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vrátane predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom :
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu
b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru
c) zabezpečovania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
d) spracúvania potrebných štatistických výkazov.

Názov informačného systému

Personálna agenda zamestnancov

Právny základ

Personalistika Právnym základom spracúvania osobných údajov je : - Ústava Slovenskej republiky, - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, - zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a  o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , - zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, - zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
Pracovná zdravotná služba - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, - zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, - vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Kategória príjemcov

Orgány verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov, sprostredkovateľ pre spracúvanie personálnej agendy, sprostredkovateľ - pracovná zdravotná služba, vzdelávacie organizácie a inštitúcie.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

nformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Uchádzači o zamestnanie Zamestnanci Bývalí zamestnanci

2. MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinnosti zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, napríklad na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom :
a) realizácie spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
b) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
c) príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd
d) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému

Mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :
- Ústava Slovenskej republiky,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a  o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ,
- zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategória príjemcov

Orgány verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, zástupcovia zamestnancov, súdy, exekútori, sprostredkovateľ pre spracúvanie mzdovej agendy.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Zamestnanci
Manželia alebo manželky zamestnancov
Vyživované deti zamestnancov
Rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby
Bývalí zamestnanci

3. AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Názov informačného systému

Agenda BOZP zamestnancov

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :
- Ústava Slovenskej republiky,
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
- vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Kategória príjemcov

Orgány verejnej moci

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Zamestnanci
Bývalí zamestnanci

4. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

Názov informačného systému

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategória príjemcov

Sprostredkovateľ

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Uchádzači o zamestnanie

5. EKONOMICKO - ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do platobného styku s prevádzkovateľom, Do predmetného informačného systému zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo a expedícia tovarov, evidencia investičného majetku a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva spoločnosti, vykonávanie auditov.

Názov informačného systému

Ekonomicko – účtovná agenda

Právny základ

Právny základ ochrany osobných údajov v predmetnom IS predstavuje :
- Ústava Slovenskej republiky,
- zákon č. 513/1991, Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a  o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov ,
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy v zmysle príslušných právnych predpisov, audítori.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Zamestnanci prevádzkovateľa
Dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby
Zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

6. SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY
Účel spracúvania osobných údajov

Správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty (aj elektronickej).

Názov informačného systému

Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy v zmysle príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

7. ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY
Účel spracúvania osobných údajov

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku, ich registrácia a evidencia.

Názov informačného systému

Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy v zmysle príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Zamestnanci externých spoločností, vykonávajúcich v priestoroch prevádzkovateľa stavebné práce, montážne práce, údržbu, opravy, servis strojov a zariadení

8. AGENDA VEDENIA SPOLOČNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie evidencie obchodnej spoločnosti, ktorá zahŕňa vedenie evidencie o členoch jej štatutárneho orgánu a dozorného orgánu, zodpovedných osobách, o vlastníkoch, vedenie evidencie obchodného a živnostenského registra, vypracovávanie zmlúv o výkone funkcie, príprava a vydávanie poverení a plnomocenstiev, príprava a vybavenie licencií, povolení a ostatných dokladov osvedčujúcich rozhodné právne skutočnosti.

Názov informačného systému

Agenda vedenia spoločnosti

Právny základ

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je :
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ,
- zákon č. 40/19645 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy v zmysle príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Členovia štatutárneho a dozorného orgánu
Zodpovedné osoby
Vlastníci (spoločníci)
Vedúci zamestnanci prevádzkovateľa

9. PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE A OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (PRÁVNE VZŤAHY)
Účel spracúvania osobných údajov

Zabezpečenie vedenia agendy vymáhania neuhradených pohľadávok prevádzkovateľa pochádzajúcich z obchodného styku, vymáhania škôd, uplatňovania záväzkov zo zmlúv, ako aj vymáhania akýchkoľvek iných pohľadávok v rámci pokusu o mimosúdne konanie, v rámci prvostupňového konania, konania o opravných prostriedkoch, vedenia súdnych konaní a uplatňovania nárokov cestou súdnych exekútorov.

Názov informačného systému

Právne vzťahy

Právny základ

Právnym základom spracovania osobných údajov sú :
- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 71/1967 Z. z. Správny poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy v zmysle príslušných právnych predpisov, súdy, prokuratúra, exekútori.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Zamestnanci prevádzkovateľa – dlžníci
Zákazníci prevádzkovateľa – dlžníci
Protistrany v sporoch a iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania a ich zástupcovia.

10. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.

Názov informačného systému

Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Kategória príjemcov

Sprostredkovateľ – súkromná bezpečnostná služba Orgány verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti

11. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

§ 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

5 rokov odo dňa skončenia dodávateľsko- odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

12. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili procesu verejného obstarávania, resp. obchodnej verejnej súťaže na zabezpečenie a obstarávanie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému

Verejné obstarávanie

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Kategória príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zamestnanci prevádzkovateľa (členovia výberovej komisie, členovia štatutárneho orgánu), štátne orgány (najmä MH SR), právnické osoby zriadené zákonom alebo štátnym orgánom, ktorým zákon zveruje právomoci podľa osobitných predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

V zmysle registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Fyzické osoby konajúce za záujemcu / uchádzača vo verejnom obstarávaní
Fyzické osoby – záujemcovia / uchádzači vo verejnom obstarávaní

13. UPLATŃOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov

Vybavovanie žiadosti fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Článok 6, ods. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov

5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Kontakt

MAPA